Algemene voorwaarden

 

 • De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door DERMAC BVBA aangegane overeenkomsten.
 • Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst

Verhuurvoorwaarden

 • Verhuuroffertes zijn vrijblijvend en één maand geldig.
 • Bij aanvang van de verhuur moet de verhuurbon ondertekend worden. Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van de installateur.
 • Bij overeenkomst van de offerte gaat u akkoord met de verhuurvoorwaarden.
 • De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder.
 • Het einde van de verhuring of tijdelijke onderbreking dient via mail of (getekend) schrijven te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door.
 • Indien de huurder het gehuurde materiaal zelf terug brengt stopt de huur op de dag van terugkomst van dit goed in onze thuisbasis Dermac BVBA.
 • Bij afhaling door Dermac BVBA stopt de huur wanneer het goed afgezegd wordt.
 • Alle materieel, inclusief toebehoren en al wat het normaal gebruik ervan toelaat, wordt geacht conform de geldende reglementering te zijn en wordt in goede staat van werking, gereinigd, … terug bezorgt aan de verhuurder.
 • De huurder zelf is verantwoordelijk voor de juiste brandstof.
 • Het gehuurde goed wordt gereinigd alvorens het terug afgeleverd wordt. Indien dit niet het geval is mag Dermac een reinigingsvergoeding aanrekenen.
 • De bij te tanken brandstof (verschil tussen levering en ophaling) wordt door Dermac in rekening gebracht tegen de dagprijs.
 • De keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden en kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden.
 • In elk geval erkent de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.
 • Tijdelijke onderbreking (verlof of overmacht) dient binnen de 3 werkdagen per mail te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door en worden de onderbrekingen niet in mindering gebracht.
 • Bij verlies van het gehuurde goed wordt een forfait aangerekend.
 • De huurder dient het gehuurde goed bij in ontvangst name grondig na te zien en zich van de goede werking ervan te vergewissen.
 • Het is de huurder niet toegestaan:
  • Het toestel naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke (schriftelijke) toestemming van DERMAC BVBA.
  • Aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dermac.
  • Het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen. Tenzij bij schriftelijk akkoord.  
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde en/of gemonteerde onderdelen, respectievelijke materialen.
 • De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de materiële of immateriële schade ten gevolge van een stillegging van of een defect aan het gehuurde materieel.
 • Bij het huren van waterketels moet de huurder er voor zorgen dat het waterpeil voldoende hoog gevuld en voldoende ontlucht is voor het opstarten. Oververhitting van de ketel of droogdraaien van pompen is ten laste van de klant bij schade .
 • Alle verhuur toestellen moeten vrijwaart worden van vorst, indien ze schade oplopen door open vriezen is het ten laste van huurder.
 • Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden ter zake.
 • De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud en in het bezit hebben van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, door al dan niet moedwillig ( vb. verkeerd gebruik, verlies van brandstof, overspanning of verkeerde aansluiting).
 • De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet en grove schuld door de verhuurder.
 • De huurder zal het toestel op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is opgemaakt.
 • Indien aan het gebruikte goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is de huurder verplicht Dermac hiervan bij aanvang van de overeenkomst in kennis te stellen.
 • Bij diefstal van het toestel, het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel, is de huurder verplichtDermac hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 • Schade aan het gehuurde toestel veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik wordt na herstelling aangerekend.
 • De huurder is verplicht op verzoek van Dermac, het toestel voor inspectie, onderhoud of keuring ter beschikking te stellen.
 • De overeenkomst kan steeds door Dermac met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder aanmaning of ingebrekestelling in de volgende gevallen:
  • Ingeval van achterstal van betaling van de huurprijs.
  • Ingeval van inbreuk door de huurder op één van de huidige voorwaarden en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder
  • Wanneer door de huurder een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd of de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld of zich buiten de Benelux zou vestigen.
 • De huurder is er toe gehouden het huurgoed onmiddellijk ter vrije beschikking van de verhuurder te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld per e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven.
 • Elke vertraging zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoeding van 110,00€ per dag en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs.
 • Indien onze ketel te licht besteld word en continu moet draaien kan er een meer kost aangerekend worden.
 • Interventies te wijten aan een onoordeelkundig gebruik van het materieel zijn ten laste van de huurder en worden aan eenheidsprijs verrekend.

Transport:

 • Op aanvraag van de huurder kunnen onze diensten het gehuurde goed ter plaatse leveren met vrachtwagen. Hier wordt een transportkost aangerekend. Ook gaan de werkuren van start bij vertrek op de thuisbasis Dermac BVBA.
Een verwarming kopen of huren bij Dermac, dit is kiezen voor kwaliteit en zekerheid!